domácí řád LDN

                                                                                             Domácí řád léčebny dlouhodobě nemocných

Vítáme Vás v Domě klidného stáří, s.r.o. a děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste se svěřili do naší péče. Snahou našich zaměstnanců je, abyste svůj čas prožívali v co nejpříjemnějším prostředí. V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k dodržování pravidel domácího řádu, která jsou závazná pro všechny (zaměstnance, klienty/pacienty, návštěvy).

Tento řád upravuje pravidla v Domě klidného stáří, spol. s r.o., Léčebně dlouhodobě nemocných a vymezuje práva a povinnosti všech klientů/pacientů, zaměstnanců. Cílem domácího řádu je vytvořit podmínky, kterými by byl zajištěn klidný chod a dobré soužití všech.

Posláním je poskytovat kvalitní zdravotní a ošetřovatelskou péči zaměřenou na léčbu, doléčení, rehabilitaci, ale i podporu schopností vás klientů/pacientů. Naší snahou je udržení, znovuobnovení a rozvoj vašich schopností péče, sebepéče, sebeobsluhy.

Naším závazkem je poskytovat důstojné zázemí osobám, které se z důvodu svého zdravotního stavu o sebe aktuálně nemohou postarat sami a potřebují 24hodinovou zdravotní a ošetřovatelskou péči. Naší snahou je poskytovat služby s ohledem na individuální zdravotní stav, potřeby každého klienta/pacienta.

Našim cílem je v co nejkratší době, v rámci hospitalizace, stabilizovat celkový zdravotní stav, nastavit správnou léčbu, rehabilitaci k obnovení, znovuobnovení co největší míry soběstačnosti klienta/pacienta. Podporovat ho ve styku/kontaktu s rodinou, umožnit návštěvy blízkých a rodinných příslušníků, napomáhat aktivizaci a znovuzapojení se do společenského dění. Poskytovat služby v souladu s právními předpisy (zákon o zdravotních službách) a na odborné úrovni, při respektování individuality klienta/pacienta.

Služby jsou určeny jak občanům Karlovarského kraje, tak v rámci celé ČR. Při poskytování služeb se zaměstnanci řídí pravidly, která jsou formulována v Etickém kodexu a vnitřních pravidlech.

Zdravotní péčí se rozumí

a) soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem:

1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního,

2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu,

3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení,

5. posuzování zdravotního stavu,

b) preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky

Zjišťujeme léčebnou péči, jejímž účelem je příznivé ovlivnění zdravotního stavu na základě realizace individuálního léčebného postupu, s cílem vyléčení nebo zmírnění důsledků nemoci a zabránění vzniku nesoběstačnosti nebo zmírnění jejího rozsahu

Další nabízené služby – za poplatek (z vlastních prostředků klienta), je možné při poskytování zdravotních služeb nabídnout, zprostředkování dalších činností, služeb: kadeřnice, pedikúra, individuální nákupy, pomoc právníka.

Zdravotní péče v zařízení

Našim klientům/pacientům je poskytována zdravotní péče pomocí lékařských, nelékařských zdravotních pracovníků, a to všeobecných sester způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu, praktických sester.

Všeobecné sestry poskytují, zajišťují zdravotní úkony, které jsou indikovány lékařem. Dohlížejí na řádné užívání léků dle pokynů lékaře.

Lékařská péče je poskytována lékařem s atestací v oboru interního lékařství, gastroenterologie, neurologie, revmatologie.

Přijetí k hospitalizaci

Podmínkou přijetí k hospitalizaci je doporučení praktického nebo odborného lékaře a splnění zdravotních kritérií (potřeba minimálně 3 hodin ošetřovatelské péče denně nebo více než 3 návštěvy zdravotní sestry u pacienta), a kdy pacient "vyžaduje 24hodinovou zdravotní a ošetřovatelskou péči".
Sociální hospitalizace (v případě nesplnění podmínek pro hospitalizace ze zdravotních důvodů), nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou pacientům poskytovány pouze po omezenou dobu. Veškeré příjmy pacientů jsou plánované a je nutné je předem domluvit s kompetentní osobou v zařízení.

Indikace na ošetřovatelské lůžko v Léčebně dlouhodobě nemocných

na ošetřovatelském lůžku jsou hospitalizováni klienti/pacienti s chronickým onemocněním nebo onemocněním v post akutním stádiu, jejichž zdravotní stav je stabilizován, mají stanovenou diagnózu a léčebný postup s těžištěm v odborném ošetřovatelství, potřeba odborné ošetřovatelské péče.

Indikace na lůžka následné rehabilitace

přijmout můžeme pacienty s chronickým onemocněním převážně pohybového aparátu, vyžadující léčebnou rehabilitaci ke zlepšení (znovuobnovení, udržení) celkového zdravotního stavu, nebo u kterých ambulantní forma léčebné rehabilitace nedostačuje. Jde o stavy po traumatech, centrálních a periferních nervových lézích (CMP), alloplastikách (hlavně kolenních a kyčelních), u amputací dolních končetin. V těchto případech je hlavní snahou naučit klienta/pacienta denní činnosti a základní sebeobsluhu.

Při léčebném rehabilitačním procesu je velmi důležitá a nutná schopnost aktivní spolupráce.

"Ubytování"

Domov se zvláštním režimem má dvoulůžkové pokoje v prvním nadzemním podlaží (v přízemí budovy), které je bezbariérově upraveno. Dále je zde k dispozici rovněž bezbariérově upravené sociální zařízení, bezbariérová koupelna. Rovněž Vám můžeme nabídnout společenskou místnost, která je v případě potřeby, k dispozici ve druhém nadzemním podlaží (1. patře budovy).

Vybavení pokoje

Vybavení pokoje je majetkem poskytovatele. Pokoje jsou vždy vybaveny polohovatelnými lůžky s antidekubitní matrací, malou skříňkou pro uložení osobních věcí, odkládacím stolkem, stolem a židlemi, televizorem.

V případě umístění elektrospotřebiče na pokoj je nutná předchozí domluva s ředitelkou či vrchní sestrou léčebny. Klienti/pacienti jsou odpovědni za používání přijímače. Pokud dojde k úmyslnému poškození majetku poskytovatele klientem/pacientem, úhradu za opravu hradí vždy klient/pacient.

Zařízení je nekuřácké. V celé budově je zákaz kouření.

Zajištění soukromí

Klienti/pacient mohou požádat o uložení soukromých věcí v trezoru buďto na sesterně nebo u ředitelky léčebny.

Zaměstnanci mohou na pokoj vstoupit po předchozím zaklepání a ohlášení. V případě podezření na ohrožení života vstupují do pokoje bez ohlášení.

Doba klidu

Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 do 6.00 hodin. V této době je všem klientům/pacientům doporučeno dodržovat klid. V případě narušování/opakovaného narušování je klient/pacient na tuto skutečnost upozorněn ústně i s vysvětlením, případně písemnou formou. Při opakovaném narušování bude toto chování chápáno jako porušování domácího řádu.

Je nutné brát ohled a zřetel na léčebný režim ostatních klientů/pacientů.

Odchody ze zařízení

Klienti/pacienti mohou léčebnu opustit, ale vždy doporučujeme odchod ven/mimo dům oznámit sloužícímu personálu. Toto opatření je důležité zejména z důvodu zajištění jejich bezpečnosti, nikoli jako omezování osobní svobody.

Ukončení hospitalizace

Klient/pacient může ukončit hospitalizaci vždy na základě domluvy s lékařem.

Pokud zdravotní stav není stabilizován, zaléčen v potřebné míře, výsledky zdravotního stavu nejsou v pořádku, je možné rovněž hospitalizaci ukončit, a to negativním reverzem, kdy bude klient/pacient poučen o možných důsledcích svého jednání a chování. V tomto případě není nárok na zajištění léků na nezbytnou dobu, která je stanovena - 3 dny. Stejně tak není nárok na převoz sanitním vozem, který je hrazen v rámci zdravotního pojištění.

Úschovna cenných věcí a peněžních hotovostí

Při nástupu k hospitalizaci a kdykoliv během hospitalizace je možné požádat vrchní sestru, sociální pracovnici, případně ředitelku o uschování cenných věcí (větší obnos peněz, vkladní knížky, aj.), které budou uschovány v trezoru poskytovatele. Při předání bude sepsán protokol o převzetí, jeden pro klienta/pacienta a jeden pro poskytovatele, který bude řádně uložen v dokumentaci poskytovatele a ve zdravotní dokumentaci o tom bude učiněn záznam. K úschově cenných věcí slouží také trezor na sesterně.

Stravování

V rámci hospitalizace je poskytnuto celodenní stravování, což zahrnuje (5-6 jídel denně): snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři a druhou večeři pro diabetiky. Zařízení / léčebna není opatřeno/a vlastní kuchyní. Celodenní strava je dovážena smluvním partnerem. Při určení diet lékařem je klientovi/pacientovi doporučeno toto dodržet. V případě, že klient/pacient dietu odmítá, je seznámen s následky nedodržování diety a rozhodnutí je ponecháno na klientovi/pacientovi. Pokud klient/pacient dietu nedodržuje, odmítá ji, je poučen o následcích a je s ním sepsán záznam, kdy je požádán o podpis souhlasu s podáváním nedietní stravy.

Z důvodu dovážení je strava podávána v těchto časech:

snídaně 8:00 - 9:00 hodin

přesnídávka 10:00 - 10:30 hodin

oběd 11:30 - 13:00 hodin

svačina 15:30 - 16:00 hodin

večeře 17:30 - 18:30 hodin

druhá večeře 21:00 hodin – pro diabetiky.

Kdykoliv během dne může klient/pacient požádat o nápoj – čaj, vodu, šťávu, kávu apod.

Hygiena

Hygiena je důležitou součástí osobní pohody. Všem klientům/pacientům proto doporučujeme dbát na osobní hygienu i čistotu svého okolí.

V rámci léčebny se snažíme celkovou hygienu provádět obden.

Pomoc při hygieně zajišťují ošetřovatelé/sanitáři. Personál se snaží o udržení základních hygienických návyků všech klientů/pacientů (před jídlem, po toaletě, v průběhu celého dne).

Návštěvy

Doporučená doba návštěv je denně od 14:00 do 17:00 hodin v návaznosti na léčebný a rehabilitační režim.

Návštěvy mohou probíhat i mimo doporučené hodiny, a to po vzájemné domluvě a se souhlasem paní ředitelky, vrchní sestry léčebny.

Vždy doporučujeme příchozí návštěvy ohlásit personálu.

V případě příznivého počasí je možné využít venkovního posezení u budovy.

Úklid

Každý klient/pacient si s ohledem na své schopnosti a zdravotní stav udržuje pořádek na pokoji a v osobních věcech. Z hygienických důvodů není dovoleno skladovat delší dobu v pokojích jídlo/potraviny či pochutiny. Klienti mají k dispozici na pokoji ledničku.

Úklid společných prostor provádí pomocná síla alespoň dvakrát denně. Úklid pokojů provádí rovněž pomocná síla podle potřeby, nejméně však jedenkrát denně za předchozího souhlasu klienta/pacienta tak, aby nebyl rušen v rámci léčebného či rehabilitačního procesu. Pokud je třeba provést úklid osobních skříněk na pokojích, je to možné jen za přítomnosti klienta, a s jeho výslovným souhlasem.

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ jsou upravena vnitřní směrnicí Domu klidného stáří, spol. s r.o., Léčebna dlouhodobě nemocných. Tento dokument upravuje pravidla pro podávání, evidenci a způsob vyřizování stížností, práva a povinnosti osob, které stížnost podávají nebo vyřizují. Směrnice je k dispozici všem klientům/pacientům, rodinným příslušníkům, blízkým osobám na nástěnce u recepce.

Při přijetí k hospitalizaci jsou klienti/pacienti, zákonní zástupci/opatrovníci i rodinní příslušníci, případně osoby blízké informováni o možnosti podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb.

Dům klidného stáří, spol. s r.o. je povinen veškeré stížnosti evidovat. K evidenci slouží příslušné tiskopisy/dokumenty, podle druhu stížnosti (obecné + připomínky, podněty stravě).

Stížnost musí být vyřešena písemně nejpozději do 30 dnů od jejího zaevidování. V případě anonymní stížnosti je rovněž vypracována písemná forma vyřízení, která je zveřejněna na nástěnce.

Stížnost je možné podat:

anonymně

na adresu Dům klidného stáří, spol. s r.o., Léčebna dlouhodobě nemocných, Na sídlišti 241, Královské Poříčí 35601.
vhozením do schránky, která je umístěna na stěně u recepce.

písemně

na adresu Dům klidného stáří, spol. s r.o., Léčebna dlouhodobě nemocných, Na sídlišti 241, Královské Poříčí 35601.

elektronicky na e-mail: dks.kralovskeporici@gmail.com, ilona.valentikova@gmail.com
vhozením do schránky určené k těmto účelům, která je umístěna na stěně u recepce.

ústně

jednateli společnosti, ředitelce, sociální pracovnici, vrchní sestře, zdravotní sestře, ošetřovateli/sanitáři, kteří mají postup, jak v daném případě postupovat.

Pokud není stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, má možnost obrátit se na nezávislý orgán, jímž jsou:

veřejný ochránce práv (Sídlo veřejného ochránce práv: Brno, Údolní 39, PSČ 602 00, tel. 542 542 888)
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotních věcí, Karlovy Vary – Dvory, PSČ 360 21, tel. 354 222 420 (vedoucí odboru zdravotnictví), 354 222 450 (oddělení správních činností, kontroly a stížností – vedoucí oddělení).