Základní informace o poskytovateli sociální služby


Vzhledem k velkému výskytu respiračního onemocnění, žádáme příbuzné, aby při vstupu na oddělení DZR používali vždy ROUŠKY.

Děkujeme za pochopení

Návštěvní hodiny neomezeny:

Doporučené návštěvní hodiny:

Každý den od 9:00 do 11:00 a od 13:30 do 17:00

a to s ohledem na harmonogram, 

aktivizační činnosti

a režim pobytové sociální služby


Poskytovatelem sociální služby - domov se zvláštním režimem dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách je společnost Dům klidného stáří  s.r.o. Na sídlišti 241,Královské Poříčí 35601.

Poskytovatel je registrován Krajským úřadem Karlovarského kraje.

 • sociální služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 k uvedenému zákonu.
 • služby jsou určeny jak občanům Karlovarského kraje, tak občanům celé ČR. Žádost o poskytnutí sociální služby v rámci našeho domova / pobytové sociální služby, lze podat v rámci celé republiky. Při poskytování služeb se zaměstnanci řídí pravidly, která jsou formulována v Etickém kodexu a vnitřních pravidlech poskytovatele. Služby jsou poskytovány v souladu s platnými standardy kvality sociálních služeb.
 • služba je poskytována na adrese Na sídlišti 241, Královské Poříčí 35601
 • služba má formu celoročního pobytu, v rámci, které je uživateli poskytnuto:
  • ubytování
  • celodenní strava
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • dále: zajištění zdravotní péče formou ambulantní péče, poskytování odborné pomoci při změně zdravotního stavu, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, podpora základních dovedností a návyků při snížené soběstačnosti
 • Dům klidného stáří, spol. s r.o. může nabídnout zprostředkování dalších služeb: kadeřnice, pedikúra, masáže, osobní doprava, individuální nákupy, individuální cesty za kulturou, pomoc právníka (tyto služby jsou poskytovány dle tarifů daného poskytovatele služby a jsou hrazeny přímo jemu z vlastních prostředků uživatele/klienta)
 • s uživatelem je uzavřena písemná smlouva o poskytnutí sociální služby
 • na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, je stanovena výše úhrad vnitřní směrnicí "Úhrady za služby"
 • služba je určena dospělým osobám ve věku od 50 let, které mají sníženou schopnost z důvodu chronického duševního onemocnění, zejména osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které nejsou schopné samostatně žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a jejichž nepříznivá situace, z důvodu onemocnění a ohledem na specifické potřeby, vyžaduje pravidelnou/celodenní pomoc, dohled, dopomoc jiné fyzické osoby
 • kdy nemůžeme službu poskytnout – dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osobám trpícím akutním infekčním nemocněním (otevřená TBC i po vyléčení),
  • osobám, jež nejsou cílovou skupinou dle registrované služby v Registru poskytovatelů sociálních služeb
 • při poskytování služeb dbáme na to, aby byla chráněna a dodržována práva klientů. Posláním je snaha zajistit klientům pocit bezpečného domova a kvalitní odborné péče. Práva i jejich ochrana se řídí platnou legislativou a vnitřními dokumenty, která dodržují zaměstnanci i klienti.
 • zařízení může ukončit smlouvu o pobytu jen za podmínek stanovených zákonem. Uživatel služby může smlouvu vypovědět kdykoliv. Před ukončením smlouvy jsou vyrovnány veškeré nedoplatky a přeplatky.
 • všichni uživatelé se mají možnost vyjadřovat ke kvalitě a způsobu poskytovaných služeb. Stížnosti a připomínky slouží ke zlepšení kvality služeb. Stížnosti může podávat uživatel služeb, jeho zákonný zástupce a jeho rodinní příslušníci. Stížnosti, jejich podání a vyřizování je upraveno v Domácím řádu.
 • k zajištění sociálních služeb poskytovaných v zařízení slouží příspěvek na péči. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.
  • o příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce na základě podané žádosti.
  • nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká, asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje