Práva a povinnosti

Legislativa a vnitřní dokumenty, kterými se pracovníci zařízení v oblasti práv klientů řídí:

 • Ústava České republiky
 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Listina základních práv a svobod
 • Občanský zákoník
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Etický kodex pracovníka Domova se zvláštním režimem
 • Domácí řád Domova se zvláštním režimem
 • Standardy kvality sociálních služeb
 • Pravidla pro podávání, evidenci a vyřizování stížností
 • Smlouva o poskytnutí služby sociální služby

Základní práva klientů:

 • právo na zajištění lékařské péče
 • právo na poskytování ošetřovatelské péče na profesionální úrovni
 • právo na poskytování přímé obslužné péče na profesionální úrovni a dle míry soběstačnosti a schopnosti sebeobsluhy
 • právo na podporu a pomoc v úsilí o sociální začlenění do přirozeného prostředí
 • právo na základní sociální poradenství
 • právo na svobodné vyjádření svých názorů na poskytované služby, své vůle
 • právo si stěžovat bez jakýchkoli negativních důsledků pro stěžovatele
 • právo na podporu a pomoc při uspokojování svých potřeb, tužeb a naplňování osobních cílů
 • právo na možnost podstoupení přiměřeného rizika, podobně jako je tomu v přirozeném prostředí
 • právo mít svého klíčového pracovníka - průvodce pobytem
 • právo na individuální, důstojný a respektující přístup pracovníků, ve smyslu vnímání klienta jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost se svou minulostí, svými vzpomínkami, radostmi i bolestmi
 • právo na klidné, příjemné prostředí, které bude v co největší míře přizpůsobeno přirozenému domácímu prostředí
 • právo na respektování soukromí a intimity ze strany zaměstnanců
 • právo na svobodný pohyb, stejně jako v přirozeném prostředí.

Povinnosti klientů

Při jejich formulování zařízení vychází zejména z těchto dokumentů:

 • Občanský zákoník
 • Smlouva o poskytnutí služby sociální péče
 • Domácí řád Domova se zvláštním režimem

Základní povinnosti klientů:

 • podrobit se vstupní lékařské prohlídce a očkování dle platné legislativy
 • nepoškozovat majetek zařízení
 • doložit poskytovateli doklad o výši příjmů pro potřeby stanovení úhrady
 • úhradu za ubytování, služby, stravu a péči hradit ve sjednané výši a termínu
 • neporušovat zásady občanského soužití
 • hradit telekomunikační poplatky za přístroje ve vlastním užívání
 • hradit doplatky za léky a zdravotnické prostředky
 • kouřit pouze ve vyhrazených prostorách
 • uhradit případnou škodu, jimi způsobenou, a to v rozsahu, stanoveném občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů
 • dodržovat zásady osobní hygieny a udržovat pořádek v užívaných prostorách zařízení, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav.

Ochrana práv uživatelů

Při poskytování sociálních služeb všichni pracovníci Domova postupují tak, aby nedošlo k porušení Listiny základních lidských práv a svobod a dalších platných obecně závazných norem a pravidel občanského soužití.

Zdrojem níže jmenovaných práv jsou Listina základních práv a svobod, Charta práv a svobod seniorů, Ústava ČR.

Pracovníci Domova se zvláštním režimem berou náležitý ohled na práva klientů a postupují podle těchto zásad:

 • zajišťují, že s uživateli nebude po fyzické ani psychické stránce nakládáno nelidským nebo ponižujícím způsobem
 • neomezují svobodu svědomí, myšlení a náboženství a usnadňují zapojení klientů do veřejného dění a zvolených aktivit, náboženských i ostatních
 • neomezují svobodu vyjadřování, tedy právo na stížnosti, na vlastní názory a na přijímání a sdělování informací a myšlenek, obzvláště těch, které se týkají osobní péče a léčby
 • uchovávají právo na svobodu včetně spolupodílení se na péči a léčbě
 • poskytují uživatelům informace a odpovídajícím způsobem je povzbuzují a pomáhají jim uplatňovat jejich práva
 • zabezpečují jednotlivá práva, aniž by přitom docházelo k diskriminaci na jakémkoli základě (pohlaví, věk, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické či jiné názory).

Řešení při porušování práv

Při nástupu do zaměstnání je zaměstnanec seznámen se všemi předpisy a směrnicemi, které se týkají jeho činnosti i vztahu k uživatelům služby (vztah k uživatelům DZR upravují zejména etické kodexy sociálních pracovníků a zdravotníků).

Při zjištění porušení práv uživatele zaměstnancem (kontrolou nadřízeného, při řešení stížnosti), je toto porušení řešeno se zaměstnancem osobním pohovorem, podle závažnosti i písemným napomenutím pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k vykonávané práci a snížením popř. odebráním osobního příplatku.

Zaměstnanec je vždy vyzván k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.

Při opakovaném porušení práv uživatelů je se zaměstnancem ukončen pracovní poměr (opakované porušení pracovních povinností - dle zákoníku práce).

Uživatelé i zaměstnanci si mají možnost stěžovat, pravidla pro podávání stížností jsou vyvěšena ve společenských prostorách v písemném provedení. Směrnice pro podávání stížností je k dispozici i ve zkrácené, výstižné formě s větším písmem.

Celý standard na práva a povinnosti je dostupný všem zájemcům, klientům, návštěvám a pracovníkům domova v Domě klidného stáří, spol. s r.o., na místech k tomu vymezených.

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje