Domácí řád

Vítáme Vás v Domě klidného stáří, s.r.o. a děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste se svěřili do péče naší pobytového služby, kde je snahou našich zaměstnanců abyste svůj čas prožívali v co nejpříjemnějším prostředí. V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k dodržování pravidel domácího řádu, která jsou závazná pro všechny naše uživatele.

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat kvalitní pobytovou sociální službu zaměřenou na podporu schopností obyvatel, udržení a rozvoj sociálních kontaktů. Naším závazkem je poskytovat důstojné zázemí osobám, které se z důvodu svého věku nemohou o sebe postarat sami a poskytovat služby s ohledem na individuální potřeby každého klienta.

Našim cílem je co nejdéle udržet soběstačnost uživatele služby, podporovat uživatele ve styku s rodinou, umožnit návštěvy blízkých a rodinných příslušníků, napomáhat aktivizaci obyvatel a jejich zapojení se do společenského dění nejen v Domově, pořádat kulturní akce pro klienty, poskytovat služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb, poskytovat komplexní ošetřovatelské a sociální služby, podporovat uchování individuálních zájmů obyvatel Domova, zamezovat porušení práv obyvatel.

Naše zařízení je soukromého charakteru a služby jsou určeny jak občanům karlovarského regionu, tak celé ČR. Naše služby mají formu celoročního pobytu. Při poskytování služeb se zaměstnanci řídí pravidly, která jsou formulována v Etickém kodexu a vnitřních pravidlech zařízení. Služby jsou poskytovány v souladu s platnými Standardy kvality v sociálních službách.

1. Rozsah základních služeb:

Rozsah základních služeb je v souladu s § 50 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 1. poskytnutí ubytování (včetně dodávky vody, elektrické energie, tepla)
 2. poskytnutí stravy (celodenně, odpovídající věku a potřebám dietního stravování, pomoc a podpora při podávání jídla)
 3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti
 7. aktivizační činnosti
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále:

 • zajištění zdravotní péče formou ambulantní péče
 • poskytování odborné pomoci při změně zdravotního stavu
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu
 • podpora základních dovedností a návyků při snížené soběstačnosti.

Další nabízené služby – za poplatek (z vlastních prostředků klienta), je možné při poskytování sociálních služeb nabídnout i další činnosti: kadeřnice, pedikúra, masáže, osobní doprava, individuální nákupy, individuální cesty za kulturou, pomoc právníka.

2. Zdravotní péče v zařízení

V našem zařízení je uživatelům poskytována základní zdravotní péče pomocí nelékařských zdravotních pracovníků, a to všeobecných sester způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu a pracovníků zdravotně sociálních služeb, kteří jsou řádně proškoleni. Všeobecné sestry poskytují především zdravotní úkony, které jsou indikovány lékařem našeho domova. Dohlížejí na řádné užívání léků dle pokynů lékaře. Lékařská péče je poskytována praktickým lékařem, který do zařízení dojíždí 1x týdně. Všem ubytovaným doporučujeme zaregistrování u lékaře zařízení. Jen v takovém případě je veškerá dokumentace uživatele přístupná zdravotnímu personálu a zařízení může zajistit léčebný režim podle pokynů lékaře. V opačném případě nemůže domov koordinovat spolupráci s jinými smluvními lékaři uživatelů. Vyžaduje-li zdravotní stav uživatele lůžko akutní péče, je přepraven na pokyn lékaře do zdravotnického zařízení. Vyzvedávání léků předepsaných lékařem provádí po domluvě s uživatelem vrchní sestra nebo staniční sestra. Uživatelé si hradí tzv. doplatky za léky z vlastních finančních prostředků. Je proto nezbytně nutné, aby si uživatelé ponechávali dostatečné finanční prostředky jako rezervu na doplatky léků a zdravotních pomůcek. Všem ubytovaným doporučujeme dodržovat léčebný režim a pokyny zdravotnického personálu a lékaře.

V domově nelze požívat ve velkém množství alkohol. Pokud by v důsledku jeho nadměrného požívání došlo k následnému nepřiměřenému jednání narušujícímu klidné soužití v domově, může být uživatel vyloučen ze zařízení.

3. Ubytování

Domov se zvláštním režimem má dvoulůžkové pokoje .

4. Smlouva

S novým uživatelem je podepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby dle § 50 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách. Před podpisem smlouvy předkládá žadatel k nahlédnutí občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny. Je také povinen předložit posudek o zdravotním stavu od svého ošetřujícího lékaře. Dále předkládá důchodový výměr, v případě dalších příjmů – potvrzení o těchto příjmech, doklad o výši příspěvku na péči nebo doloží, že o příspěvek požádal.

Smlouva o ubytování je podepsána na jedné straně zástupcem poskytovatele – sociální pracovnicí Domu klidného stáří, s.r.o., na straně druhé uživatelem služby, případně jeho zákonným zástupcem. V případě, že uživatel nemá zákonného zástupce a není schopen podpisu, podepisuje smlouvu zástupce obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Smlouva je vždy ve dvou vyhotoveních, jedna je určena uživateli, druhá se zakládá do dokumentace poskytovatele sociální služby.

5. Přijetí k ubytování

K přijetí do pobytové sociální služby je zájemce pozván na základě dohody a písemné pozvánky, kde má potřebné informace k přijetí (termín, čas, co si má s sebou zájemce vzít ...). Za ubytování zodpovídá sociální pracovnice, staniční sestra. Umístění uživatele na pokoj je provedeno na základě přání uživatele s ohledem na jeho zdravotní stav a provozní možnosti domova. Při přijetí je seznámen s ostatními obyvateli domova, personálem a domácím řádem zařízení.

6. Vybavení pokoje

Vybavení pokoje je majetkem poskytovatele. Pokoje jsou vždy vybaveny polohovatelnými lůžky s antidekubitní matrací, skříňkou, stolem a židlemi, ledničkou, televizorem a přístupem na wifi. Uživatelé si mohou pokoj vybavit dle svého vkusu vlastními drobnými předměty včetně vlastního rádia.

V případě umístění elektrospotřebiče na pokoj je nutné toto oznámit předem pracovníkovi zařízení, aby mohla být provedena elektro revize. Elektro revize je provedena na náklady uživatele. Uživatelé jsou potom také odpovědni za placení poplatků za používání přijímače. V pokoji není dovoleno používat tepelné spotřebiče. Pokud dojde k poškození majetku poskytovatele uživatelem, úhradu za opravu hradí vždy uživatel.

V celé budově je zákaz kouření. V domově není dovoleno z hygienických důvodů chovat živá zvířata. V případě zájmu klienta lze individuálně domluvit chov určitého druhu zvířat (např. rybiček, šneků...).

7. Zajištění soukromí

Uživatelé domova mohou požádat o poskytnutí klíče ke svému pokoji. Z bezpečnostních důvodů jsou klíče od pokojů uloženy současně na sesterně. Zaměstnanci Domova mohou na pokoj vstoupit po předchozím zaklepání a ohlášení.

8. Doba klidu

Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 do 6.00 hodin. V této době je všem uživatelům doporučeno dodržovat klid.

9. Odchody ze zařízení

Uživatelé mohou opustit zařízení kdykoliv s vědomím personálu. Toto opatření je důležité zejména z důvodu zajištění jejich bezpečnosti. Personál eviduje odchody a příchody z domova.

Pobyt mimo domov delší než 24 hodin hlásí uživatel personálu. Pokud uživatel nahlásí svou nepřítomnost alespoň 2 dny předem, je mu odhlášena strava na určené dny a uživateli je poskytnuta sleva za nespotřebovanou stravu.

10. Ukončení ubytování

Zařízení může ukončit ubytování jen za podmínek stanovených zákonem. Uživatel služby může smlouvu vypovědět kdykoliv. Před ukončením ubytování jsou vyrovnány veškeré nedoplatky a přeplatky.

11. Úschovna cenných věcí a peněžních hotovostí

Při nástupu do zařízení a kdykoliv během pobytu je možné požádat vrchní sestru nebo sociální pracovnici o uschování cenných věcí (větší obnos peněz, vkladní knížky, aj.), které budou uschovány v trezoru u poskytovatele. Při předání bude sepsán protokol o převzetí, jeden pro uživatele a jeden pro poskytovatele, který bude řádně uložen v dokumentaci.

K úschově cenných věcí slouží také uzamykatelný stolek v pokoji. Doporučujeme klientům uschovat klíč od stolku rovněž buďto na sesterně nebo v tresoru u vrchní sestry.

12. Stravování

V rámci služeb je poskytnuto celodenní stravování, což zahrnuje snídani, svačinu, oběd, svačinu, večeři a druhou večeři pro diabetiky. V zařízení se nevaří, celodenní strava je dovážena. Při určení diet lékařem je uživateli doporučeno toto dodržet. V případě, že uživatel dietu odmítá, je seznámen s následky nedodržování diety a rozhodnutí je ponecháno na uživateli. Pokud uživatel dietu nedodržuje, je poučen o následcích a požádán o podpis souhlasu s podáváním nedietní stravy.

Strava je podávána po domluvě s uživateli ve společenské místnosti nebo na pokojích uživatelů v těchto časech:

snídaně 8:00 - 9:00 hodin

svačina 10:00 - 10:30 hodin

oběd 12:00 - 13:00 hodin

svačina 15:00 - 15:30 hodin

večeře 17:00 - 18:00 hodin

druhá večeře 21:00 hodin pro diabetiky.

Kdykoliv během dne může uživatel požádat o nápoj – čaj, vodu, kávu apod. a personál mu ho připraví. Pokud klient nahlásí svou plánovanou nepřítomnost 2 dny předem, odhlásí personál na uvedené dny stravu a poskytne tak klientovi slevu za neodebrané jídlo.

13. Hygiena

Hygiena je důležitou součástí osobní pohody. Proto doporučujeme všem uživatelům dbát na osobní hygienu i čistotu svého okolí. V domově si uživatelé sami ve spolupráci s klíčovým pracovníkem, případně i sociálním pracovníkem určují četnost a způsob koupání a případnou pomoc personálu (individuální plánování). Pomoc při hygieně zajišťuje pracovník v přímé péči. Personál se snaží o udržení základních hygienických návyků obyvatel domova (před jídlem, po toaletě).

14. Návštěvy

Doporučená doba návštěv je denně od 10:00 do 17:00 hodin ve všech společenských prostorách (ve společenské místnosti, na chodbách), na pokoji pouze se souhlasem spolubydlícího, nebo pokud je uživatel upoután na lůžko (je plně imobilní a nevydrží v poloze v sedu). Návštěvy mohou být povoleny i mimo doporučené hodiny, kdy je třeba návštěvu ohlásit personálu.

V případě příznivého počasí je možné využít posezení u budovy, nebo se projít v přírodě v blízkosti domova.

15. Úklid

Každý uživatel si s ohledem na své schopnosti a zdravotní stav udržuje pořádek na svém pokoji a v osobních věcech. Z hygienických důvodů není dovoleno skladovat delší dobu v pokojích zbytky jídla. Klienti mají k ledničku na pokoji ,kde si mohou ukládat své potraviny. V případě potřeby je možné požádat personál o uschování jídla v chladničce v přípravně. Úklid společných prostor provádí uklízečka jednou denně. Úklid pokojů provádí uklízečka podle potřeby, nejméně však dvakrát denně za předchozího souhlasu uživatele tak, aby uživatel nebyl rušen. Pokud je třeba provést úklid skříněk na pokojích, je to možné jen za přítomnosti uživatele pokoje, s jeho souhlasem či jeho přítomnosti. Dobu úklidu si může uživatel domluvit s uklízečkou.

16. Úhrada za pobyt

Úhradu za pobyt je třeba zaplatit do 20. dne v měsíci. Částku je možné poukázat bezhotovostně na účet zařízení nebo zaplatit u pracovníka, který k tomuto byl jednatelem pověřen (ředitelka domova, nebo sociální pracovnice). Způsob platby se domlouvá již při přijetí. Změnu způsobu platby je třeba oznámit minimálně jeden měsíc dopředu, a to písemně.

17. Stížnosti a připomínky

Všichni uživatelé se mají možnost vyjadřovat ke kvalitě a způsobu poskytovaných služeb. Stížnosti a připomínky slouží ke zlepšení kvality služeb. Stížnosti může podávat uživatel služeb, jeho zákonný zástupce a jeho rodinní příslušníci.

Stížnost může být podána písemně (se jménem zapisujícího nebo anonymně) a doručena na adresu poskytovatele služby či předána komukoli z personálu, který ji pak předá vrchní sestře či sociální pracovnici.

Ústní stížnosti se podávají do zápisu (kniha pro evidenci stížností) vrchní sestře, sociální pracovnici nebo jednateli zařízení.

Schránka určená pro zapisování stížností a připomínek je umístěna na viditelném místě u recepce. Schránku vybírá jednou týdně sociální pracovnice.

Poskytovatel služby je povinen veškeré stížnosti evidovat, v případě ústního sdělení si před jejich zaevidováním ověřit, zda jim dobře porozuměl.

Poskytovatel je povinen na stížnosti a připomínky odpovědět vždy písemně do 30 dnů od jejich zaevidování.

Pokud není stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, má možnost obrátit se na nezávislý orgán, jímž jsou:

 • veřejný ochránce práv (Sídlo veřejného ochránce práv: Údolní 39, 602 00 BRNO, tel. 542 542 888) nebo
 • Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, tel. 354 222 593 - vedoucí odboru).

Hygienicko-epidemiologický režim je schválen Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje – územní pracoviště Sokolov a je uložen v kanceláři vrchní sestry.

Domácí řád je platný pro všechny uživatele domova i zaměstnance.

Za porušení ze strany uživatelů je považováno:

 • úmyslné, neuvážené agresivní chování k zaměstnancům a ostatním obyvatelům,
 • úmyslné poškozování majetku, osobních věcí poskytovatele a ostatních uživatelů.

Porušení domácího řádu bude nejdříve řešeno s uživatelem domova, případně s jeho zákonným zástupcem a rodinou. Tato problematika a řešení je v kompetenci vrchní sestry, staniční sestry nebo sociální pracovnice a jednatele. Uživatel je s porušováním domovního řádu seznámen ústně i písemně.

Opakované porušování domovního řádu, pravidel, směrnic může vést až k ukončení poskytování služeb ze strany domova.

Porušení řádu ze strany zaměstnance bude řešeno dle vnitřních dokumentů zařízení a Zákoníku práce.

Práva a povinnosti

Legislativa a vnitřní dokumenty, kterými se pracovníci zařízení v oblasti práv klientů řídí:

 • Ústava České republiky
 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Listina základních práv a svobod
 • Občanský zákoník
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Etický kodex pracovníka Domova se zvláštním režimem
 • Domácí řád Domova se zvláštním režimem
 • Standardy kvality sociálních služeb
 • Pravidla pro podávání, evidenci a vyřizování stížností
 • Smlouva o poskytnutí služby sociální služby

Základní práva klientů:

 • právo na zajištění lékařské péče
 • právo na poskytování ošetřovatelské péče na profesionální úrovni
 • právo na poskytování přímé obslužné péče na profesionální úrovni a dle míry soběstačnosti a schopnosti sebeobsluhy
 • právo na podporu a pomoc v úsilí o sociální začlenění do přirozeného prostředí
 • právo na základní sociální poradenství
 • právo na svobodné vyjádření svých názorů na poskytované služby, své vůle
 • právo si stěžovat bez jakýchkoli negativních důsledků pro stěžovatele
 • právo na podporu a pomoc při uspokojování svých potřeb, tužeb a naplňování osobních cílů
 • právo na možnost podstoupení přiměřeného rizika, podobně jako je tomu v přirozeném prostředí
 • právo mít svého klíčového pracovníka – průvodce pobytem
 • právo na individuální, důstojný a respektující přístup pracovníků, ve smyslu vnímání klienta jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost se svou minulostí, svými vzpomínkami, radostmi i bolestmi
 • právo na klidné, příjemné prostředí, které bude v co největší míře přizpůsobeno přirozenému domácímu prostředí
 • právo na respektování soukromí a intimity ze strany zaměstnanců
 • právo na svobodný pohyb, stejně jako v přirozeném prostředí.

Povinnosti klientů

Při jejich formulování zařízení vychází zejména z těchto dokumentů:

 • Občanský zákoník
 • Smlouva o poskytnutí služby sociální péče
 • Domácí řád Domova se zvláštním režimem

Základní povinnosti klientů:

 • podrobit se vstupní lékařské prohlídce a očkování dle platné legislativy
 • nepoškozovat majetek zařízení
 • doložit poskytovateli doklad o výši příjmů pro potřeby stanovení úhrady
 • úhradu za ubytování, služby, stravu a péči hradit ve sjednané výši a termínu
 • neporušovat zásady občanského soužití
 • hradit telekomunikační poplatky za přístroje ve vlastním užívání
 • hradit doplatky za léky a zdravotnické prostředky
 • kouřit pouze ve vyhrazených prostorách
 • uhradit případnou škodu, jimi způsobenou, a to v rozsahu, stanoveném občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů
 • dodržovat zásady osobní hygieny a udržovat pořádek v užívaných prostorách zařízení, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav.

Ochrana práv uživatelů

Při poskytování sociálních služeb všichni pracovníci Domova postupují tak, aby nedošlo k porušení Listiny základních lidských práv a svobod a dalších platných obecně závazných norem a pravidel občanského soužití.

Zdrojem níže jmenovaných práv jsou Listina základních práv a svobod, Charta práv a svobod seniorů, Ústava ČR.

Pracovníci DZR berou náležitý ohled na práva klientů a postupují podle těchto zásad:

 • zajišťují, že s uživateli nebude po fyzické ani psychické stránce nakládáno nelidským nebo ponižujícím způsobem
 • neomezují svobodu svědomí, myšlení a náboženství a usnadňují zapojení klientů do veřejného dění a zvolených aktivit, náboženských i ostatních
 • neomezují svobodu vyjadřování, tedy právo na stížnosti, na vlastní názory a na přijímání a sdělování informací a myšlenek, obzvláště těch, které se týkají osobní péče a léčby
 • uchovávají právo na svobodu včetně spolupodílení se na péči a léčbě
 • poskytují uživatelům informace a odpovídajícím způsobem je povzbuzují a pomáhají jim uplatňovat jejich práva
 • zabezpečují jednotlivá práva, aniž by přitom docházelo k diskriminaci na jakémkoli základě (pohlaví, věk, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické či jiné názory).

Řešení při porušování práv

Při nástupu do zaměstnání je zaměstnanec seznámen se všemi předpisy a směrnicemi, které se týkají jeho činnosti i vztahu k uživatelům služby (vztah k uživatelům DZR upravují zejména etické kodexy sociálních pracovníků a zdravotníků).

Při zjištění porušení práv uživatele zaměstnancem (kontrolou nadřízeného, při řešení stížnosti), je toto porušení řešeno se zaměstnancem osobním pohovorem, podle závažnosti i písemným napomenutím pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k vykonávané práci a snížením, popř. odebráním osobního příplatku.

Zaměstnanec je vždy vyzván k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.

Při opakovaném porušení práv uživatelů je se zaměstnancem ukončen pracovní poměr (opakované porušení pracovních povinností – dle zákoníku práce).

Uživatelé i zaměstnanci si mají možnost stěžovat, pravidla pro podávání stížností jsou vyvěšena ve společenských prostorách v písemném provedení. Směrnice pro podávání stížností je k dispozici i ve zkrácené, výstižné formě s větším písmem.

Celý standard na práva a povinnosti je dostupný všem zájemcům, klientům, návštěvám a pracovníkům domova v Domě klidného stáří, spol. s r.o., na místech k tomu vymezených.